VTG Baby Mickey striped overalls size 12m
VTG Baby Mickey striped overalls size 12m
VTG Baby Mickey striped overalls size 12m

VTG Baby Mickey striped overalls size 12m

Regular price $22

VTG Baby Mickey striped overalls size 12m